PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Eski Heaven Oyuncuları +- Güney-Doğuda olacak...07antalyaspor07
01-12-2011, 08:35
Eski Heaven Oyuncularının cogunlugu +- Güney-Doğuda olacak bilginize.Bunun dışında nogay ekibi fatih(bozkan73 isomax) ve FATU(kadir abi ve ekibi) ekibi aynı sekilde güneydoguda oynayacaklar herkeze +-ye bekleriz şimdiden cok renkli gececeginin garantisini verebiliriz.Fatu

FRİNGE
01-12-2011, 11:49
Türkiye turnuvasında hangi bölgede oynanacağının önemi yok bence.
asıl önemli olan kavgasız gürültüsüz tek bir plan ve belli bir stratejiyle bütün ekiplerin asıl turnuvada
TEK BİR BÖLGE ÜZERİNDE ANLAŞIP gidebilmesidir..

kişisel fikrim t4 olması nedeniyle uzaklara kaçılmadan rus ların olmadığı bir bölgede olmalıyız...

latino
01-12-2011, 12:18
Türkiye turnuvasında hangi bölgede oynanacağının önemi yok bence.
asıl önemli olan kavgasız gürültüsüz tek bir plan ve belli bir stratejiyle bütün ekiplerin asıl turnuvada
TEK BİR BÖLGE ÜZERİNDE ANLAŞIP gidebilmesidir..

kişisel fikrim t4 olması nedeniyle uzaklara kaçılmadan rus ların olmadığı bir bölgede olmalıyız...


daha erken ama rusların olmadığı bölgeye gidilme konusu düşünülmeli bence,ruslar en güçlü rakip,çok düzenliler,yıne kendi bölgelerinde tek başlarına olurlarsa wow u yine onlar götürürler diye düşünüyorum,bu arada bizde bölgemizde ilk bi ay dışında savaşmadan yata yata sıkıcı bi servar geçiririz ama yıne kaybederiz.Ancak rusların savaşma konusunda bizim kadar iyi olduğunu düşünmüyorum o sebeple bence ruslarla aynı bölgeye gidip 2 3 ay ruslarla savaştan sonra onları altedersek o zaman wow da şansımız daha yuksek olur hem de yata yata sıkıcı bir servar yerine savaşarak daha eğlence bi servar geçiririz.

FRİNGE
01-12-2011, 13:47
daha erken ama rusların olmadığı bölgeye gidilme konusu düşünülmeli bence,ruslar en güçlü rakip,çok düzenliler,yıne kendi bölgelerinde tek başlarına olurlarsa wow u yine onlar götürürler diye düşünüyorum,bu arada bizde bölgemizde ilk bi ay dışında savaşmadan yata yata sıkıcı bi servar geçiririz ama yıne kaybederiz.Ancak rusların savaşma konusunda bizim kadar iyi olduğunu düşünmüyorum o sebeple bence ruslarla aynı bölgeye gidip 2 3 ay ruslarla savaştan sonra onları altedersek o zaman wow da şansımız daha yuksek olur hem de yata yata sıkıcı bir servar yerine savaşarak daha eğlence bi servar geçiririz.

Bende seningibi düşündüm ama Türklerin Ruslar kadar organize olamayacağını tecrübe etmek için bir server daha harcamaya gerek yok.
ruslarla aynı bölgeye gideriz ama adamlar hem defans da hem savaşta bizden daha organizeler serverin ilk bir ayından sonra rsular bizi gene perişan eder kaçacak köşe ararız gibi geliyor bana.
bir çok iyi oyuncumuz var iyi savaşıyorlar bunu biliyorum ama bizde fedakar oyuncu sayısı az sadece defans basacak oyuncu hiç yok bunları da düşününce..
serverde rahat bir bölgeye geçip ww döneminde çok iyi ordular çıkartabiliriz iyi organize ile de ww da şansımız olur başkada şansımız olduğunu düşünmüyorum ....

Q.7
01-12-2011, 15:16
Eski Heaven Oyuncularının cogunlugu +- Güney-Doğuda olacak bilginize.Bunun dışında nogay ekibi fatih(bozkan73 isomax) ve FATU(kadir abi ve ekibi) ekibi aynı sekilde güneydoguda oynayacaklar herkeze +-ye bekleriz şimdiden cok renkli gececeginin garantisini verebiliriz.Fatu


fatih ( bozkan73) oynamaz oyun hele t4 hiç oynamaz hadi oynadı diyelim fatu ile aynı bölgede hiçmi hiç oynamaz

oynarsa da lafını yemiş olur ona yakışmaz benim bildigim fatih lafını yemez

zannedersem oyuncuları bölgeye çekmek için yazılmış bir msj

ZifiriKaranlık
01-12-2011, 15:32
Wszelcy rodziciele potrzebowaliby, by jego dziecko kszta³towa³o siê rych³o, standardowo i aby mia³o jak najlepsz¹ ewentualnoœæ wkroczenia w dojrza³e ¿ycie. Jednym z odcinków rozwijania pociechy s¹ bezsprzecznie zabawki. Pociechy otwarcie po nie siêgaj¹, przebywaj¹ z nimi bez liku czasu, za jednym zamachem uzyskuj¹c nowiuteñkie bieg³oœci i rozwijaj¹c bieg³oœæ umys³u. Sami st¹d Pañstwo spostrzegaj¹, i¿ zabawki dla dzieci to nie jest w ¿adnym razie bagatelna myœl i wypada selekcjonowaæ je rozwa¿nie. Nie ulega w¹tpliwoœci, i¿ nie wszelkie zabawki przydaj¹ siê do stosowania przez nasze potomstwo. Jak¿e tym samym wy³oniæ te najbardziej poprawne? Mam dla Pañstwa odpowiedŸ. To znaczy proponujê odwiedziæ na nasz¹ stronê WWW. Wykryjecie tam Pañstwo wszelakie dane o dostêpnych zabawkach i ich op³atach. Chcia³bym jednak Pañstwa zaciekawiæ tematem zabawki drewniane. S¹ to zabawki, jakie bajecznie budz¹ dzia³alnoœæ umys³u najm³odszych dzieci. Nasze zwierz¹tka drewniane s¹ bez uszczerbku sporz¹dzone, co czyni i¿ nic nie grozi nawet najm³odszym pociechom. Rêczne malowanie dzia³a i¿ ka¿da zabawka ma wyj¹tkow¹ paletê odcieni, która bezspornie przypadnie do smaku Twojemu potomkowi. Inwitujemy na nasz¹ stronê. Poznacie siê Pañstwo z kompletn¹ ofert¹ i wykryjecie informacjê o tym jak wykonywaæ zakupy w naszym sklepie internetowym. zabawki (http://familygenealogynetwork.com/2011/11/11/genialne-zabawki-do-samochodu-i-nie-tylko/) zabawki dla dzieci (http://pantanalbowl.com/2011/11/11/znakomite-zabawki-dla-dzieci/) grzechotki drewniane (http://napasaperfectranking.com/2011/11/10/bogata-oferta-na-artykuly-dzieciece/) Zapraszamy na nasz¹ stronê WWW. Znajdziesz w tej okolicy obszern¹ propozycjê tycz¹c¹ siê akcesoria dzieciêce. Mo¿esz napotkaæ u nas zabawki edukacyjne,wykonane z bezpiecznych i trwa³ych artyku³ów oraz artyku³y medyczne, jak wk³adki laktacyjne , czy te¿ przedmioty do sprz¹tania. Dla nas najlepsze jest bezpieczeñstwo i niezatarty rozkwit malucha. Zabawki dla dzieci wykonane s¹ z naturalnego klonu, o czytelnej budowie drzewa równie¿ wielkim kunszcie dokonania. Wszystkie zabawki dla maleñstw z sekwencji Anamalz wyprodukowane s¹ z nietoksycznych, spe³niaj¹cych rygorystycznie regu³y ASTM, EN71, CE, CPSC surowców, a zabieganie o ich stan przez ca³y czas stoi na naczelnym miejscu. Nasza strona WWW stworzona jest w ³atwy i wyraŸny sposób. Z lewej znajdziesz zak³adki, jakich wyszukasz zagadnienie, któr¹ poszukujesz. Na przyk³ad jeœliby frapuj¹ Ciê zwierz¹tka drewniane, wystarczy klikn¹æ na opcjê o takim okreœleniu. Proponujemy liczne i zbawienne promocje na dane towary. Starczy klikn¹æ na alternatywê Promocjê, a Twoje kupowanie bêd¹ jeszcze bardziej zyskowne. Inwitujemy na nasz¹ stronê internetow¹. Zaznajomicie siê Pañstwo z kompletn¹ propozycj¹ dodatkowo wykryjecie danê o tym jak czyniæ kupowanie w naszym sklepie. gryzaki (http://pantanalbowl.com/2011/11/14/obszerna-propozycja-na-artykuly-dzieciece/) szczoteczki do masazu dziasel (http://xn--gawdy-literackie-renesansu02-4vd.lebork.pl/2011/11/10/bogaty-asortyment-produktow-dziecinnych/) naczynia dla dzieci (http://dianping8.com/2011/11/11/bogaty-wybor-materialow-dziecinnych/) Wyszukujesz podstawowych produktów dla swojego malucha? To Nadzwyczajnie. Nasza strona opisuje obfity wybór materia³ów dziecinnych. Od ³y¿eczki dla dzieci po szczoteczki do zêbów. Oferujemy zarówno zamo¿n¹ ofertê na myjki dla dzieci. Z boku znajdziesz wersje, jakich wydobêdziesz zagadnienie, jak¹ poszukujesz. Przyk³adowo je¿eli intryguj¹ Ciê zwierz¹tka drewniane, starczy wst¹piæ na opcjê o takiej nazwie. Na naszej stronie www w bezproblemowy i jasny sposób objaœniliœmy jakim sposobem mo¿esz sprawiaæ u nas zakupy. W dodatku masz do wytycznej mrowie postaci p³atnoœci, w ten sposób i¿byœ móg³ wybraæ najbardziej poprawn¹ alternatywê dla siebie. Wrêczamy mnogie i pomyœlne promocje na wybrane artyku³y. Wystarczy wejœæ na zak³adkê Promocjê, a Twoje zakupy bêd¹ jeszcze bardziej lukratywne. Na witrynie wypatrzysz plus wszystkie informacje jak nabywaæ, jakie s¹ ceny, jaki jest okres dostaw i zapoznaæ siê z naszym interesuj¹cym systemem rabatowym.Wpadnij¿e na nasz¹ witrynê internetow¹, na której wynajdziesz pe³ne opisy zabawek i ich fotografie plus bêdziesz wiedzia³ jak¿e kupiæ w naszym sklepie internetowym. SprawdŸ nas ju¿ dzisiaj!

Biri şu kenyalıyı durdursun :)

Mr.Nonstop
01-12-2011, 15:50
Defçi Aranıyorsa Defçi Olabilirim.. :) Benim Avrupa 2012 finallerine katılacak hesapım var defçilik yaparım ancaa burada :)

07antalyaspor07
01-12-2011, 17:06
Türkiye turnuvasında hangi bölgede oynanacağının önemi yok bence.
asıl önemli olan kavgasız gürültüsüz tek bir plan ve belli bir stratejiyle bütün ekiplerin asıl turnuvada
TEK BİR BÖLGE ÜZERİNDE ANLAŞIP gidebilmesidir..

kişisel fikrim t4 olması nedeniyle uzaklara kaçılmadan rus ların olmadığı bir bölgede olmalıyız...
t4 ben 3 server oynadım turnuva olurken s7de wow dönemi gecirdim onun dısınmda s10da kısa bir dönem bulundumve suanda s2de Siyah birligi kurucusuyum uzaklara kacarsan wow kuramazsın wowlar natar bölgesi olan 0 bölgesinde yanlız ön eleme hakkında düşüncelerinize katılıyorum ama oyuncuların bir birini tanıması kaynaşması acısından cok önemli bence Türkiyede cok iyi oyuncular var ama cok iyi yöneticiler var inşallah cok iyi bir yönetici cıkar bütün herkezi toplayabilecek.

07antalyaspor07
01-12-2011, 17:17
fatih ( bozkan73) oynamaz oyun hele t4 hiç oynamaz hadi oynadı diyelim fatu ile aynı bölgede hiçmi hiç oynamaz

oynarsa da lafını yemiş olur ona yakışmaz benim bildigim fatih lafını yemez

zannedersem oyuncuları bölgeye çekmek için yazılmış bir msj

Mesajı dikkatli okursanız Fatu ve fatih aynı ekiple oynayacak yazmadım.Aynı bölgede olsada bir sorun olmaz cünkü ön eleme bu avrupa serveri degil. Fatih t4 oynamaz diyorsunda Suanda Siyah birliginde goodboys hesabında kendisi benim icin geldi s2ye bende hesap verdim

07antalyaspor07
01-12-2011, 17:18
daha erken ama rusların olmadığı bölgeye gidilme konusu düşünülmeli bence,ruslar en güçlü rakip,çok düzenliler,yıne kendi bölgelerinde tek başlarına olurlarsa wow u yine onlar götürürler diye düşünüyorum,bu arada bizde bölgemizde ilk bi ay dışında savaşmadan yata yata sıkıcı bi servar geçiririz ama yıne kaybederiz.Ancak rusların savaşma konusunda bizim kadar iyi olduğunu düşünmüyorum o sebeple bence ruslarla aynı bölgeye gidip 2 3 ay ruslarla savaştan sonra onları altedersek o zaman wow da şansımız daha yuksek olur hem de yata yata sıkıcı bir servar yerine savaşarak daha eğlence bi servar geçiririz.

T4 SÜRÜM BU T3LE KARIŞTIRMAYIN BENCE İŞLERİN SEYRİ DEGİŞEBİLİR T4DE :) Neticede yeni bir sürüm tecrübeye bakan bir sürüm

Aliens1
01-12-2011, 17:27
Eski Heaven Oyuncularının cogunlugu +- Güney-Doğuda olacak bilginize.Bunun dışında nogay ekibi fatih(bozkan73 isomax) ve FATU(kadir abi ve ekibi) ekibi aynı sekilde güneydoguda oynayacaklar herkeze +-ye bekleriz şimdiden cok renkli gececeginin garantisini verebiliriz.Fatu

Nogay'dan İbrahim ve Mücahit oyunda olacakmı acaba? Kamil

07antalyaspor07
01-12-2011, 17:34
Nogay'dan İbrahim ve Mücahit oyunda olacakmı acaba? Kamil

Müconunki net degil gelme ihtimali cok yüksek bir abimiz var o gelirse oda gelecek onu ikna etmeye calısıyoruz ama nogay ekibinden bir sürü oyuncu gelecek.

Aliens1
01-12-2011, 17:38
Müconunki net degil gelme ihtimali cok yüksek bir abimiz var o gelirse oda gelecek onu ikna etmeye calısıyoruz ama nogay ekibinden bir sürü oyuncu gelecek.
Teşekkürler cevabın için burada en azından İbrahimin geleceğini anlıyorum.Mücahit'te gelirse ekip harika olur ne yapıp edip getirmek lazım milli dava öncesi böyle oyunculara ihtiyaç var.

FRİNGE
01-12-2011, 17:51
t4 ben 3 server oynadım turnuva olurken s7de wow dönemi gecirdim onun dısınmda s10da kısa bir dönem bulundumve suanda s2de Siyah birligi kurucusuyum uzaklara kacarsan wow kuramazsın wowlar natar bölgesi olan 0 bölgesinde yanlız ön eleme hakkında düşüncelerinize katılıyorum ama oyuncuların bir birini tanıması kaynaşması acısından cok önemli bence Türkiyede cok iyi oyuncular var ama cok iyi yöneticiler var inşallah cok iyi bir yönetici cıkar bütün herkezi toplayabilecek.

aynı şeyleri söylemişiz..
s7 de hala hesabım var ww dönemindeyiz asla uzaklara kaçılmaması lazım o zaman hiç bir hedefimiz kalmaz .
elemeler bizim asıl turnuvada ne yapacağımızın göstergesi olur kavga etmeden bitirirsek şansımız olur belki:)

07antalyaspor07
01-12-2011, 17:56
aynı şeyleri söylemişiz..
s7 de hala hesabım var ww dönemindeyiz asla uzaklara kaçılmaması lazım o zaman hiç bir hedefimiz kalmaz .
elemeler bizim asıl turnuvada ne yapacağımızın göstergesi olur kavga etmeden bitirirsek şansımız olur belki:)

ben s7de antlyspor&monca 2 gün önce sildim biliyorsunuzdur mutlaka hesabı. Aynı düşüncelerdeyiz benim görüşüm ön elemede olabildigince hızlı bitirelim ve yöneticileri cok iyi secelim ekipleri kuralımnda gidelim dagılmadan savunma basacak saldırı basacak hepsi belli olsun plansız gitmeyelim gerekirse face sayfası acarız bunun icin bir groub kurarız orda iyice bir kaynaşırız problemsiz cıkarsak ön elemden zaten avruapda başarı %100 gelir

07antalyaspor07
01-12-2011, 17:57
Teşekkürler cevabın için burada en azından İbrahimin geleceğini anlıyorum.Mücahit'te gelirse ekip harika olur ne yapıp edip getirmek lazım milli dava öncesi böyle oyunculara ihtiyaç var.


ben getiririm onu mücahitin şu oyunda kırmayacagı ender insanlardanım bugün bir idda kuponu yaptım tutarsa kesin gelecek :D

yildizimsinsen
01-12-2011, 18:24
vezirler belirlenmiş bile.. piyonlar aranıyor anladığım kadarıyla.. ancak şunu unutmamak lazım.. biz Avrupa da 2-3 gruba ayrıldığımızdan yenilmedik,sadece 2 kişinin arasında kalmaktan yenildik.. yani 2 vezirin etrafındaki yüzlerce piyondan sadece koyun sürüsü olur.. eğer her oluşum kendi içinde olursa zaten öne çıkacak yönetici ve yönetimin istekleri doğrultusunda bütün yönetimler birlikte organizeler yapacaktır.. yani herkes kendi ekibinden sorumlu olacak,kendi ekibini düzenleyecek,motive edecek..(turnuvada tam bu hava yakalanıyorduki WW kuruldu oyun bitti)o nedenle gerekirse 10 yönetim olacak o kadar oyuncuyu yönetebilmek için.. yoksa 1 kişinin ağzından çıkacak kelimelere kalırsa iş birliklerde yine sarı,kırmızı,mor eflatun yakan oyuncularla oyun sonunda suçu yine admine,multiye yada başka oyunculara atmaktan başka bir şey yapılmayacaktır..
katılacaklar bunlara göre elemelerde şimdiden tertiplenmeli,gerekirse 10 başkan görevlendirilmeli bu iş için..
katılacaklara başarılar dilerim..

Q.7
01-12-2011, 18:26
Mesajı dikkatli okursanız Fatu ve fatih aynı ekiple oynayacak yazmadım.Aynı bölgede olsada bir sorun olmaz cünkü ön eleme bu avrupa serveri degil. Fatih t4 oynamaz diyorsunda Suanda Siyah birliginde goodboys hesabında kendisi benim icin geldi s2ye bende hesap verdimen az senin kadar iyi tanıyorum merak etme bana oynamam dedi fatu için de söyledigi laflara dayanarak ben yazdım AYNI BÖLGEDE OLUP TA ÇİFTÇİ Mİ OLACAKLAR : ))) ayrıca sen de iyi okumuyorsun sanırım yazdıgımı

en sonun da oynarsa lafını yemiş olur dedim zaten

kendi lafı kendi yer OYUNDAN AYRILIRKEN BİR DAHA KESİNLİKLE TRVİAN OYNAMAM HAKKIMI MAHKEME DE ARIYACAGIM DEDİ
GİTTİ

BEN BİLMEZ

yildizimsinsen
01-12-2011, 18:35
en az senin kadar iyi tanıyorum merak etme bana oynamam dedi fatu için de söyledigi laflara dayanarak ben yazdım AYNI BÖLGEDE OLUP TA ÇİFTÇİ Mİ OLACAKLAR : ))) ayrıca sen de iyi okumuyorsun sanırım yazdıgımı

en sonun da oynarsa lafını yemiş olur dedim zaten

kendi lafı kendi yer OYUNDAN AYRILIRKEN BİR DAHA KESİNLİKLE TRVİAN OYNAMAM HAKKIMI MAHKEME DE ARIYACAGIM DEDİ
GİTTİ

BEN BİLMEZ

en son 3x de ekip oluşturuluyordu ve çok kalite bir ekiple oynarsa oynayacak sanırım.. ama ona bile emin değiliz.. bir de T3,6 olursa oynayacaklar bildiğim kadarıyla.. bunları kendisi yazmadı ancak 3xde oynadığı birliğin yönetimiyle görüşmüşler ve T3,6 olursa oynarım demiş.. bende o kadar tanıyorsam 3xde oynamazsa diğerlerinde oynaması da zor.. hele ki çoğu kişinin katılmayacak olmasını da düşünecektir..

Q.7
01-12-2011, 19:37
en son 3x de ekip oluşturuluyordu ve çok kalite bir ekiple oynarsa oynayacak sanırım.. ama ona bile emin değiliz.. bir de T3,6 olursa oynayacaklar bildiğim kadarıyla.. bunları kendisi yazmadı ancak 3xde oynadığı birliğin yönetimiyle görüşmüşler ve T3,6 olursa oynarım demiş.. bende o kadar tanıyorsam 3xde oynamazsa diğerlerinde oynaması da zor.. hele ki çoğu kişinin katılmayacak olmasını da düşünecektir..


valla ben de öle biliyorum ama : )) oguz ısrarlı oguza da güvenirim fatihe de ama bakalım ne gösterecek

coolthered
01-12-2011, 20:44
Eski Heaven Oyuncularının cogunlugu +- Güney-Doğuda olacak bilginize.Bunun dışında nogay ekibi fatih(bozkan73 isomax) ve FATU(kadir abi ve ekibi) ekibi aynı sekilde güneydoguda oynayacaklar herkeze +-ye bekleriz şimdiden cok renkli gececeginin garantisini verebiliriz.Fatu Bende +/- bölgesine katılcam adım xrunnerx olucak .

nasuhalgul
01-12-2011, 23:21
bizde mi +/-ye gelsek ne yapsak:D
aslında hiç oyun oynayacak havamda değilim.
t3,6 olsaydı hiç elemelere girmeyecektim. nasıl olsa wildcard bir maile çıkmasa diğerine çıkıyor. ama t4 olunca öncesinde bir tecrübemiz olsun istiyoruz. duyduğum kadarıyla kaharaman farklı ww farklı bu sürümde. dolayısıyla stratejilerde farklı olacaktır...

spartacus
02-12-2011, 00:09
bizde mi +/-ye gelsek ne yapsak:D
aslında hiç oyun oynayacak havamda değilim.
t3,6 olsaydı hiç elemelere girmeyecektim. nasıl olsa wildcard bir maile çıkmasa diğerine çıkıyor. ama t4 olunca öncesinde bir tecrübemiz olsun istiyoruz. duyduğum kadarıyla kaharaman farklı ww farklı bu sürümde. dolayısıyla stratejilerde farklı olacaktır...

bu oyunun en önemli faktöü zaten kahraman. t4 de öle bence t4 inceliklerini öğrenmeyen bilmeyen gelmesin. bastan sıkıntı yasar.

yaga acısından cok ii cünkü vahalarda 1er k lık ham var bazılarında 2 ser k. bu yagmada sıkıntı pek olmucagı anlamına geliyo. köy kurmak daha kolay oluo sanat eserinden dolayı. ayrıca göçmen masrafları ve göçmen basımı daha kolay. bu yüzden paranız varsa cok hızlı olabilme ihtimaliniz yüksek olur.

t4 e önyargılı bakıs cok ama avantajları cok bana göre. genelde altınsız oynayan biri olark altın sıkıntısı pek yasamıyorum.itemlerin satısından cok gümüş dolayısıyla altın kazanabiliom:)

tek sıkıntısı harita ve görünüs. eger bunlar t3.6 tarznda olsaydı eminim t3 oynamak isteyen olmazdı.

nasuhalgul
02-12-2011, 00:13
bu oyunun en önemli faktöü zaten kahraman. t4 de öle bence t4 inceliklerini öğrenmeyen bilmeyen gelmesin. bastan sıkıntı yasar.

yaga acısından cok ii cünkü vahalarda 1er k lık ham var bazılarında 2 ser k. bu yagmada sıkıntı pek olmucagı anlamına geliyo. köy kurmak daha kolay oluo sanat eserinden dolayı. ayrıca göçmen masrafları ve göçmen basımı daha kolay. bu yüzden paranız varsa cok hızlı olabilme ihtimaliniz yüksek olur.

t4 e önyargılı bakıs cok ama avantajları cok bana göre. genelde altınsız oynayan biri olark altın sıkıntısı pek yasamıyorum.itemlerin satısından cok gümüş dolayısıyla altın kazanabiliom:)

tek sıkıntısı harita ve görünüs. eger bunlar t3.6 tarznda olsaydı eminim t3 oynamak isteyen olmazdı.

evet grafiklerin çok abartılı ve çocukca olduğunu duydum veya okudum, tam hatırlamıyorum...

DehSet
02-12-2011, 08:26
bu oyunun en önemli faktöü zaten kahraman. t4 de öle bence t4 inceliklerini öğrenmeyen bilmeyen gelmesin. bastan sıkıntı yasar.

yaga acısından cok ii cünkü vahalarda 1er k lık ham var bazılarında 2 ser k. bu yagmada sıkıntı pek olmucagı anlamına geliyo. köy kurmak daha kolay oluo sanat eserinden dolayı. ayrıca göçmen masrafları ve göçmen basımı daha kolay. bu yüzden paranız varsa cok hızlı olabilme ihtimaliniz yüksek olur.

t4 e önyargılı bakıs cok ama avantajları cok bana göre. genelde altınsız oynayan biri olark altın sıkıntısı pek yasamıyorum.itemlerin satısından cok gümüş dolayısıyla altın kazanabiliom:)

tek sıkıntısı harita ve görünüs. eger bunlar t3.6 tarznda olsaydı eminim t3 oynamak isteyen olmazdı.

Kemal ben inceliklerini bilmiyorum ben gelmeyeyim ozaman :D

FRİNGE
02-12-2011, 08:34
t4 öyle insanların yerlere3 vurduğu kadar kötü değil bence..
yaşım 36 4-5 senedir oynarım ama beğendim ben..

-oyun basında kahramanın kazandırdığı bir çok altın olabiliyor buda altına para vermek istemeyenlere büyük kolaylık..
-harita çok kullanışlı tıklama yapmadan ekranda sürükleyerek istediğin yeri gör.
-küçük harita da tüm serverin yerleşimini tek bakışta gör.
-altın üyeliği olanlara yağma listeleri büyük kolaylık ek tıkla yüzlerce yağmayı uğraşmadan yap.
-gene oyun basında asker basmak kolay vahalardan 8000 hammadde alabiliyorsun.
-kahraman ile altın kazanmak öyle abartıldığı gib tüm server sürmüyor oyunun ilk bir kaç haftasında millet görmemiş gibi itemleri almak için çok büyük gümüşler veriyor maceradan gelen itemleri pazara koyanlar bu safhada büyük vole vuruyor..

-kötü özellikleride var tabi mesela oyun süresi ve inşa planlarının çıkışı dengesiz ww lar 0/0 koordinatın hepsi ..
yeterli askere ulaşan istediği zaman ww alabiliyor belli bir süresi yok ki bu baya bir saçma..

sonuçta eskisinden kat be kat güzel yerleri kat be kat kötü yerleride var..
bence dış görünüme cok önem veriyorsunuz çocuk oyunu diye:)

trusta
02-12-2011, 09:14
para tuzağı t4 başka bişe değil zaten zengin oyunu bu haritayı açınca benim pc kasıyo ))) oyun hızlılık ister nasılsa 13 15 saldırı serbest olmuş ama burda yapamıycanız köyü silmeye giderken buna gücün hayli varken silemiceksin kendi kendini yiyeksin ))
kahraman ilklerde orduları komple kesiyor yani 50yaya 20 atlı olan köyün saldrı askerini doğruyor bende para olucak alıcan birsürü kova sonra istediğim adamı keserim hamada gerek yok .parası olan nufusta yapar köyünüde savunur havanlarla saldırıda oynar parası olmayanda benim gibi 3.6 bekler))))))))))))

hasdinyo
02-12-2011, 09:15
Akadaşlar ben kuzeydoğuya kayıt oldum orada olan veya gelecekle varsa irtibata geçelim bide bi türk gördüğümüzde savaşmayın ilkte irtibata geçin herkese başarılar nick:Hasdinyo romalıyım

FRİNGE
02-12-2011, 11:27
para tuzağı t4 başka bişe değil zaten zengin oyunu bu haritayı açınca benim pc kasıyo ))) oyun hızlılık ister nasılsa 13 15 saldırı serbest olmuş ama burda yapamıycanız köyü silmeye giderken buna gücün hayli varken silemiceksin kendi kendini yiyeksin ))
kahraman ilklerde orduları komple kesiyor yani 50yaya 20 atlı olan köyün saldrı askerini doğruyor bende para olucak alıcan birsürü kova sonra istediğim adamı keserim hamada gerek yok .parası olan nufusta yapar köyünüde savunur havanlarla saldırıda oynar parası olmayanda benim gibi 3.6 bekler))))))))))))

yok öyle bir şey şehir efsanesi bunlar..
S7 de oynuyorum normal bir serverden daha z altın harcadım saldırı da ilk 30 dayım iki ordu besliyorum ..iki orduyu normal serverde şimdi harcadığımın üç katı altınla besleyebilirdim
ama t4 de natar köylerini yağmalayarak bir orduyu besliyorum..
Tamam kötü tarafları da var ama o kadar da değil.

FRİNGE
02-12-2011, 11:32
Akadaşlar ben kuzeydoğuya kayıt oldum orada olan veya gelecekle varsa irtibata geçelim bide bi türk gördüğümüzde savaşmayın ilkte irtibata geçin herkese başarılar nick:Hasdinyo romalıyım

Arkadaşım ne yaptıuğının farkında değilsin sanırım..
şu anda kayıt olduğun server eleme serveri yani zaten herkes Türk . adı üstünde Türkiye elemesi yaw . karıştırmayın .
ukalaca oldu ama bir çok kişi şu an açılmakta olan turnuva serverini Avrupa turnuvası finalleri sanıyor..
nereye kayıt olacağının önemi yok

endi
02-12-2011, 12:15
T4 ü bende beğendim maceradan gelen zımbırtılar oyunun başındaki monotonluktan birazda olsa kurtarıyor 3,6 da altının gözüne vuran bundada vurur ben 3,6 da çok oyuncu gördüm köyü attıktan 3 saat sonra köyü 600 nüfusa getiren ne farkı varki yanlız merak ettiğim birşey var bu maceralar ve gelen tılsım benzeri şeyler oyunun başında bolken sonradan azalıyorsa bu millet nasıl o bahsedilen köy atmak için gerekli sanat eseri gibi şeyleri buluyor yoksa bu açık arttırmadakiler oyuncuların değilde sistemin açık arttırmaya koyduğu şeylermi :) herkesin dudak büktüğü en önemli nokta tabiki grafikler ve harita yani bu oyuna bu harita layık görülebiliyorsa yuh diyorum,bu grafiklerin aslında kolay bir yolu yokmudur mesela grafik paketi olayı olsa 3,6 oynamak yada sevenleri 3,6 grafik paketi kullanabilse kıyak olmazmı :) sıralıda sınır en iyisi uzun zamandır tutarsızlık diyorduk artık olay belli iyi orgaize dışında köy silmek hayal 3k mancınık wow dan seviye alıyor deniyor bir arkadaş bitmeyen server yapılsın demişti bu gidişle zaten anlaşma olmazsa turnuvada zor biter :)

DehSet
02-12-2011, 13:02
ben com serveri ve tr serverinden kayıt oldum 2 side geri sayıyor :D

ardesen_1907
02-12-2011, 13:20
ben com serveri ve tr serverinden kayıt oldum 2 side geri sayıyor :D

Akın seni direk almayan travian yönetimini kınıyorum :D

DehSet
02-12-2011, 13:24
Akın seni direk almayan travian yönetimini kınıyorum :D

Alicim beni zaten direk alıyorlar onda sıkıntı yok :D ben Hani Çok Konuşuluyor ya eleme serveri şöyle oldu böyle gitti falan feşmikan sırf onları takip etmek için kayıt oldum :D

ardesen_1907
02-12-2011, 13:41
Alicim beni zaten direk alıyorlar onda sıkıntı yok :D ben Hani Çok Konuşuluyor ya eleme serveri şöyle oldu böyle gitti falan feşmikan sırf onları takip etmek için kayıt oldum :D

İnşallah bir önceki eleme gibi yemezler birbirlerini :D Ben oynamayı düşünmüyorum şuanlık, oynasam bile , bir kaç arkadaş çıkar illaki fazla hesabı olan altını alır hesaba, def basarım :D rekor def çıkartırım ...

DehSet
02-12-2011, 15:09
Az Kaldı yeni Oyunumuza :D Hemde 3.6 Olacak T4 Tarihden kaldırıyoruz inşallah... Yeni bir Oyun sürümü Hazırlık iÇinde arkadaşlar ve oyun tamamen türk yapımı olacak ve tahmin ettiğiniz gibi osmanlı falanda olacak fakat bir isim bulmaya çalışıyoruz bir fikri olan varsa söylesin Kamuoyu araştırması yapıyoruz bir nevi :D

nasuhalgul
02-12-2011, 15:16
Alicim beni zaten direk alıyorlar onda sıkıntı yok :D ben Hani Çok Konuşuluyor ya eleme serveri şöyle oldu böyle gitti falan feşmikan sırf onları takip etmek için kayıt oldum :D

nereye kaydoldun? bari bizde oraya gelelim...


Arkadaşım ne yaptıuğının farkında değilsin sanırım..
şu anda kayıt olduğun server eleme serveri yani zaten herkes Türk . adı üstünde Türkiye elemesi yaw . karıştırmayın .
ukalaca oldu ama bir çok kişi şu an açılmakta olan turnuva serverini Avrupa turnuvası finalleri sanıyor..
nereye kayıt olacağının önemi yok

nereye kaydolalım diye sormamın sebebi; avrupada beraber aynayacağımız oyuncularla şimdiden aynı bölgede bulunmanın faydalı olabileceğini düşünüyorum... senden alıntı yapmamın sebebi bende sormuştum kim nereye kaydoluyor diye, ve cevapta farketmiyor olmuştu. mesela şampiyonada ççok iyi bir birliğe girmiştim ama hiçbiri ile diyaloğum yoktu, server bitti milletle tanıştık. olay bu...

R00t
02-12-2011, 17:18
kayıt olmayı düşünmüyorum ama 12 saat onlinem var. 3x in durumu belli olana kadar kayıt olan birisine yardımcı olabilirim. not: 12 saat online en az :) özelden bir mesaj yeter :)

burak1954
02-12-2011, 18:08
Az Kaldı yeni Oyunumuza :D Hemde 3.6 Olacak T4 Tarihden kaldırıyoruz inşallah... Yeni bir Oyun sürümü Hazırlık iÇinde arkadaşlar ve oyun tamamen türk yapımı olacak ve tahmin ettiğiniz gibi osmanlı falanda olacak fakat bir isim bulmaya çalışıyoruz bir fikri olan varsa söylesin Kamuoyu araştırması yapıyoruz bir nevi :D


acaba ne oyunu bu biraz detaylı bilgi verirmisiniz

spartacus
02-12-2011, 19:16
Kemal ben inceliklerini bilmiyorum ben gelmeyeyim ozaman :D

öğretiriz haacı sıkıntı yok. yeterki sen su sanat eserlerini aldıgın gibi kullanma biriktir az hacı :)

t4 de asker basımı daha kolay ve cıkıs hızları düşüyor.

tek dert görüntü. cok cocuksu. acayip renkli pembe felan yapsalardı herhalde bizi o oyunun basında gördüklerinde kesim adım cıkardı :P

fatu
02-12-2011, 22:03
Eski Heaven Oyuncularının cogunlugu +- Güney-Doğuda olacak bilginize.Bunun dışında nogay ekibi fatih(bozkan73 isomax) ve FATU(kadir abi ve ekibi) ekibi aynı sekilde güneydoguda oynayacaklar herkeze +-ye bekleriz şimdiden cok renkli gececeginin garantisini verebiliriz.FatuSanırım Mücahit söyledi oğuz. :) Eleme serverında fazla kasmamayı düşünüyorum şahsen ama mevcut olacak arkadaşlarımız ne diyecekler bilemiyorum şimdiden. Ama yine de 3-5 bişiler yapmadan da kimin ne olduğunu anlayamayız. Umarım ilk elemeler gibi olmaz, hiçbir köye saldırmamazlık vb. gibi şeyler serverı bitirmekten öteye gitmedi/gitmiyor tecrübe edildiği gibi. Ama en kötü 15lik 9 luk, asker, merkez, tılsım vb. özelliği olan köylere atış serbest olalı, yoksa kavga gürültü çıkmasın diye savaşsız vs. siz bir server çok tadsız tuzsuz olur. Gerçi fark etmez amaç avrupa sonuçta ama yine de kimin ne olduğunu görmekte fayda var.

Bizim yerimiz her zaman güneydoğu (+/-) zaten, şaşmaz ve değişmez. X2 deki gibi kurugürültü boş kalabalık olmaz inşallah. Umarım adam gibi 2000 kişi çıkarırız da avrupa da bu rezilliği yerden kaldırabiliriz. Benim biletimde hazır zaten :cool: hahahaha

masterjava
02-12-2011, 22:04
t4 olursa oynamam da t3 olursa ve adam gibi yönetim olacaksa oynarım... bu t4 çok para işi... o kadar para harcayamam bir oyun için..:D

beyhude.
02-12-2011, 23:12
Ben biten turnuvanın hangi sürümde başlayacağı belli değilken t4 sürüm bir serverda 3.köyü atana kadar kısa sürede olsa oynadım bu t4 deki çok para harcama olayından birşey anlamadım yanlış oyunmu oynadım yada olaylar sonradanmı değişiyor bu oyunu t3,6 oynayıp çuvalla altın harcayanda yokmu yani t4 oynayınca illa çatır çatır altın harcanır diye bir kuralmı var bu sanat eseriyle falan kp dolunca yeni köyde kendi kendinemi kuruluyor :) kahramana puan verirken bonus ve saldırı savunmalar sınırsızmı t4 de tecrübeli arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim,bu arada bence abartmayalım hezimet rezillik falan ne demek turnuvada bizden başka ülke yokmuydu onlar rezil olmadıda bizmi olduk almanlara sorsak travianın kitabını biz yazdık derler sonuç ortada bence bu oyundan çok para harcayan değilde çok zaman ve emek harcayan zevk alır kadro kimlerden oluşursa oluşsun sayı kaç olursa olsun her hesabın en az 2 ortağı olabilirse hepimiz daha mutlu oluruz gibime geliyor elemedeki oyuncu sayısını çok merak ediyorum millet tr serverlarında kan davası gibi oynadıkları serverin bitip yenisinin açılıp kanlılarıyla cebelleşmeyi iple çekerken bu turnuva oynayıp aynı hırsı yabancılara gösterebilseler ne iyi olurdu :)

ponchik
02-12-2011, 23:59
walla geçen eleme serverının wow dönemini hiç oynamadım hesap belki 3 ay boş yattı ... iş durumumdaki sıkıntıdan dolayı ... hatta aynı nedenden avrupa turnuvası için hesabı fatihe verdim birine verdi kim bilmiom bile ...

ancak şahsen eleme serverini oynamanın bence pek bi anlamı yok ... aç bi roma veya galya ilk bir ay oyna sonra sonra günde 1 2 kere gir zaten kafadan gidersin avrupaya ...

şahsen geçen eleme serverı oynadığım en sıkıcı serverdı ...

T4 e gelince şimdiye kadar gördüğüm ...

evet altının dibinin dibine vurana avantaj sağlıyor ancak kaç kişi o kadar dibine vuruyor bir oyun için ...
aynı zamanda hiç altın almayanı da belli bir seviyeye getiriyor gümüş vs olayıyla

o nedenle sanki bir miktar dengeliyor gibi biraz daha görmek lazım tabi

bu arada bence de T4 ün en kötü yanı harita kısmı gezinmek vs fln kötü olmuş çok bence T4 ü eski harita görünümü ile (yine olsun köy kurulmayan kareler sıkıntı diil) verseler çok daha iyi olurdu ...

07antalyaspor07
03-12-2011, 01:10
Sanırım Mücahit söyledi oğuz. :) Eleme serverında fazla kasmamayı düşünüyorum şahsen ama mevcut olacak arkadaşlarımız ne diyecekler bilemiyorum şimdiden. Ama yine de 3-5 bişiler yapmadan da kimin ne olduğunu anlayamayız. Umarım ilk elemeler gibi olmaz, hiçbir köye saldırmamazlık vb. gibi şeyler serverı bitirmekten öteye gitmedi/gitmiyor tecrübe edildiği gibi. Ama en kötü 15lik 9 luk, asker, merkez, tılsım vb. özelliği olan köylere atış serbest olalı, yoksa kavga gürültü çıkmasın diye savaşsız vs. siz bir server çok tadsız tuzsuz olur. Gerçi fark etmez amaç avrupa sonuçta ama yine de kimin ne olduğunu görmekte fayda var.

Bizim yerimiz her zaman güneydoğu (+/-) zaten, şaşmaz ve değişmez. X2 deki gibi kurugürültü boş kalabalık olmaz inşallah. Umarım adam gibi 2000 kişi çıkarırız da avrupa da bu rezilliği yerden kaldırabiliriz. Benim biletimde hazır zaten :cool: hahahaha


Valla abi ben hızlı şekilde ön elemenin bitirilmesinden tarafım hem oyuncular fazla altın harcamamış olur hemde avrupaya güzel bir hazırlık yapma şansımız olur. T4 sürümde şansımızı yüksek görüyorum ben avrupada ön elemede kasma konusuna gelince ben elimden geleni yapıcam oynadıgım her serverda oldugu gibi büyük ihtimalle geciregim en iyi server olacak :)

07antalyaspor07
03-12-2011, 01:14
walla geçen eleme serverının wow dönemini hiç oynamadım hesap belki 3 ay boş yattı ... iş durumumdaki sıkıntıdan dolayı ... hatta aynı nedenden avrupa turnuvası için hesabı fatihe verdim birine verdi kim bilmiom bile ...

ancak şahsen eleme serverini oynamanın bence pek bi anlamı yok ... aç bi roma veya galya ilk bir ay oyna sonra sonra günde 1 2 kere gir zaten kafadan gidersin avrupaya ...

şahsen geçen eleme serverı oynadığım en sıkıcı serverdı ...

T4 e gelince şimdiye kadar gördüğüm ...

evet altının dibinin dibine vurana avantaj sağlıyor ancak kaç kişi o kadar dibine vuruyor bir oyun için ...
aynı zamanda hiç altın almayanı da belli bir seviyeye getiriyor gümüş vs olayıyla

o nedenle sanki bir miktar dengeliyor gibi biraz daha görmek lazım tabi

bu arada bence de T4 ün en kötü yanı harita kısmı gezinmek vs fln kötü olmuş çok bence T4 ü eski harita görünümü ile (yine olsun köy kurulmayan kareler sıkıntı diil) verseler çok daha iyi olurdu ...

ben s2de oynuyorum suanda birligimde 50bin altın olan bir oyuncu var temle girdim tarları seviye 11 benim tarlalar seviye 12de 2inci vahayı aldım suana kadar 10bin altın harcı gümüş cevirip ferman falan alarak eser toplayarak işi bilen para tuzagı falan diyorlarya t4 icin öyle degil işte o adam 10 bin altın harcadı ben 500 altın harcadım suana kadar benim durumum daha iyi iş gene oyunculukta bitiyor para tuzagı diyip oyunu oynamayan kişilerin yorumları bunlar t4le 1 server bitir tecrübe kazan fazla altın gerekmedigini anlarsın.

nasuhalgul
03-12-2011, 01:55
t4te kahramanın yakaladığı hayvanatlar, sadece köyde savunma mı yapıyor yoksa saldırıyada gönderebiliyor musunuz?
bilgisi olan var mı ?

DehSet
03-12-2011, 07:45
t4te kahramanın yakaladığı hayvanatlar, sadece köyde savunma mı yapıyor yoksa saldırıyada gönderebiliyor musunuz?
bilgisi olan var mı ?

Sadece savunma yapıyorlar :D

spedar
03-12-2011, 09:28
FATU (KADİR) ortimin ricasıyla bizde herzamanki bolgemizde(+ -) spedar oyuncu adıyla hesap acıyoruz cok fazla kastırmadan turnuvaya girelim gecen donemki kavka gurultuyu hatırlıyorum iyi oyunculara ihtiyac var fazla altın harcatma millete kadir :)

orada gorusmek uzere...

tttihsan
03-12-2011, 09:56
madem herkes oyunun çabuk bitmesinden yana t4 dü çok bilmem ama natarlar en başta çıkıyormuş galiba ozaman birisi ordu kassın natarı kessin elbirliğiyle wowu kursunlar oyunda çabucak bitsin.

FRİNGE
03-12-2011, 10:44
Birisi demiş ki barış süreci kötü oldu hayır tam tersi oyun sonuna doğru barış sürecini ww sevdasına bozulması kötü oldu asıl..

bu server de bari altın harcamadan kavga gürültü etmeden bitirelim ...

FRİNGE
03-12-2011, 10:47
madem herkes oyunun çabuk bitmesinden yana t4 dü çok bilmem ama natarlar en başta çıkıyormuş galiba ozaman birisi ordu kassın natarı kessin elbirliğiyle wowu kursunlar oyunda çabucak bitsin.

ww lar oyun basında varlar güzel fikir en güzeli olur..
ancak ww alındığı anda inşa planlarıda aktif oluyor mu onu bilmiyoruz:)
eğer anlaşma olurda ww bir kişi kurar diğerleride destek olursa en kısa sürede biter..

savaşmak isteyen arkadaşlarım yabancı elemelere girip savaşabilir ekstra katılım sağlayabilir..

07antalyaspor07
03-12-2011, 12:30
ww lar oyun basında varlar güzel fikir en güzeli olur..
ancak ww alındığı anda inşa planlarıda aktif oluyor mu onu bilmiyoruz:)
eğer anlaşma olurda ww bir kişi kurar diğerleride destek olursa en kısa sürede biter..

savaşmak isteyen arkadaşlarım yabancı elemelere girip savaşabilir ekstra katılım sağlayabilir..

inşa planları tılsımlardan sonra cıkıyor malesef :) gene her türlü beklicez ama dediginiz gibi birşey kabul etmeyenler cıkacaktır cünkü işin ucunda ödül var :) wow kuran saldırı savunma kahraman birincisine ipad veriyorlar 1 bucuk milyarlık

masterjava
03-12-2011, 12:58
Hımm bu durumda bu server bende saldırı birinciliğine oynayacağım... Bakalım finallerdeki 7 küsür milyonu geçebilecek miyim...:D


Askere de gerek yok sırf kahramanla keserim baya bir niyeti bozmaya kalsın iş...:D

Yachiru
03-12-2011, 13:13
Ben biten turnuvanın hangi sürümde başlayacağı belli değilken t4 sürüm bir serverda 3.köyü atana kadar kısa sürede olsa oynadım bu t4 deki çok para harcama olayından birşey anlamadım yanlış oyunmu oynadım yada olaylar sonradanmı değişiyor bu oyunu t3,6 oynayıp çuvalla altın harcayanda yokmu yani t4 oynayınca illa çatır çatır altın harcanır diye bir kuralmı var bu sanat eseriyle falan kp dolunca yeni köyde kendi kendinemi kuruluyor :) kahramana puan verirken bonus ve saldırı savunmalar sınırsızmı t4 de tecrübeli arkadaşlar aydınlatırsa sevinirim,bu arada bence abartmayalım hezimet rezillik falan ne demek turnuvada bizden başka ülke yokmuydu onlar rezil olmadıda bizmi olduk almanlara sorsak travianın kitabını biz yazdık derler sonuç ortada bence bu oyundan çok para harcayan değilde çok zaman ve emek harcayan zevk alır kadro kimlerden oluşursa oluşsun sayı kaç olursa olsun her hesabın en az 2 ortağı olabilirse hepimiz daha mutlu oluruz gibime geliyor elemedeki oyuncu sayısını çok merak ediyorum millet tr serverlarında kan davası gibi oynadıkları serverin bitip yenisinin açılıp kanlılarıyla cebelleşmeyi iple çekerken bu turnuva oynayıp aynı hırsı yabancılara gösterebilseler ne iyi olurdu :)

Oyunun başında aç gözlü olan arkadaşlar 20-30 fermena 15 bin gümüş harçıyolar yada 1 su kovasına 8 bin gümüş harcıyolar, ben birinde 90 fermenı 30 bin gümüşe satmıştım onlada dünya mal almıstım hatta artmıştı altına çevirmiştim. Dediğin gibi kahramanı normal yoldan canlandıracaksın, festivali basacaksın ki sanat eserine dünya para vermeyeceksin, bence 3,6 sürümünden daha az bir altınla bu sürüm çok rahat oynanır,
Tek kötü yanı altın aldınız ve oyunu sildiniz diyelim, o altınlara ulaşamıyosunuz, saçma bir şekilde özür dileriz 30 altınlık kuponunuz burda diye e-mail atıyolar

yildizimsinsen
03-12-2011, 14:35
inşa planları tılsımlardan sonra cıkıyor malesef :) gene her türlü beklicez ama dediginiz gibi birşey kabul etmeyenler cıkacaktır cünkü işin ucunda ödül var :) wow kuran saldırı savunma kahraman birincisine ipad veriyorlar 1 bucuk milyarlık
öyle birşey yok elemelerde.. sadece WW alanlar direk katılıyor nüfusa bakılmaksızın.. geri kalanlar da sadece ırkına göre nüfusta ilk 1000 içine girerse finallere bilet kaznıyor.. ödül mödül yok kimseye elemelerde.. hatta finallerde ırkında ilk1000 e girenlere kalıcı madalya verilecekti,biz ırkımızda 493. bitirdik turnuva finalini ama madalya linki gelmedi yani vermediler.. umarım ilk10a girenlere özellikle hakanugur a 1.lik ödülünü verirler..
elemeler sadece prestij ve kalifiye tespiti için.. istediğin kadar saldır,savun ödül veren olmayacak..

beyhude.
03-12-2011, 14:47
hatta finallerde ırkında ilk1000 e girenlere kalıcı madalya verilecekti

Madalya linki yok yeni kayıt olduğun serverda profilde madalyalarıma girince 300 lü bir kod var o kodu profiline yapıştırınca madalya geliyor ama madalya national championship yani eleme serveri madalyası imleçle üstüne gelince hesap ismi nüfusta of da def de kaçıncı bitirdiğin görünüyor :)

07antalyaspor07
03-12-2011, 21:18
öyle birşey yok elemelerde.. sadece WW alanlar direk katılıyor nüfusa bakılmaksızın.. geri kalanlar da sadece ırkına göre nüfusta ilk 1000 içine girerse finallere bilet kaznıyor.. ödül mödül yok kimseye elemelerde.. hatta finallerde ırkında ilk1000 e girenlere kalıcı madalya verilecekti,biz ırkımızda 493. bitirdik turnuva finalini ama madalya linki gelmedi yani vermediler.. umarım ilk10a girenlere özellikle hakanugur a 1.lik ödülünü verirler..
elemeler sadece prestij ve kalifiye tespiti için.. istediğin kadar saldır,savun ödül veren olmayacak..


Var bence iyi oku http://tournament2012.travian.com/prizes eleme turunda 600 euroluk İpad finalde 800 euroluk ipad var bilmişlik taslamadan önce bence iyice araştırma yapman lazım.

07antalyaspor07
03-12-2011, 21:20
Hatta bugün oyuna girerken özellikle belirttiler 150.000 euro ödül şeklinde belirttiler özellikle :):)

FRİNGE
03-12-2011, 21:26
inşa planları tılsımlardan sonra cıkıyor malesef :) gene her türlü beklicez ama dediginiz gibi birşey kabul etmeyenler cıkacaktır cünkü işin ucunda ödül var :) wow kuran saldırı savunma kahraman birincisine ipad veriyorlar 1 bucuk milyarlık

Ediiitt Ülke elemelerinde de ödül var mış hatta eleme serveri ve final serveri ödülleri diye ayırmışlar ikiye..

inşallah ödül sevdasına millet birbirini yemez..
eğer bu eleme de toparlanmaz isek finallere hiç gitmeyelim bence. gene rezil oluruz:(

FRİNGE
03-12-2011, 21:31
hatta finallerde ırkında ilk1000 e girenlere kalıcı madalya verilecekti,biz ırkımızda 493. bitirdik turnuva finalini ama madalya linki gelmedi yani vermediler..

Yanılıyorsun bende çok aradım mailimde hatta admin amcaya da mesaj attım gelmedi uleen diye:)
sonra rast gele bir servere kayıt oldum madalyalarımın içine koymuşlar elemelerde kayıt olduğum maili ile açtığın her hesapta görünüyor o madalya:)

nasuhalgul
03-12-2011, 21:42
sıralmada ilk 1000
saldırıda ilk 500
savunmada ilk 500
kişi şampiyonaya gidecekmiş...
+ wow sahipleri
şimdi siz öyle bir sistem kurun ki kimse birbiriyle didişmeden finallere gitsin. biran önce wow kurulsun şampiyonaya yıpranmadan gidelim öyle mi?:D:D:D
bence millet hak kazanmak için birbirini yiyecek... ırk ayırımıda yok ...
baya eğlenceli olacak:D:D:D
organizatörleri görecem ben şimdi...
ahmet san gelse bi b.k. yiyemez...

Influenza
03-12-2011, 22:27
Yanılıyorsun bende çok aradım mailimde hatta admin amcaya da mesaj attım gelmedi uleen diye:)
sonra rast gele bir servere kayıt oldum madalyalarımın içine koymuşlar elemelerde kayıt olduğum maili ile açtığın her hesapta görünüyor o madalya:)


Elemeler değilde avrupa turnuvasındaki madalyalar gözükmüyor. Elemelerdekini sormamış yani. Aslında bende merak ediyorum. Hani verilcekti "finallerdeki" madalyalar :cool:

yildizimsinsen
04-12-2011, 02:35
Yanılıyorsun bende çok aradım mailimde hatta admin amcaya da mesaj attım gelmedi uleen diye:)
sonra rast gele bir servere kayıt oldum madalyalarımın içine koymuşlar elemelerde kayıt olduğum maili ile açtığın her hesapta görünüyor o madalya:)
açıklama için teşekkürler.. ben hiçbir yerde açmadığımdan haberim olmadı.. şimdi elemelere katılanlar için bu güzel olacak,tecrübeli olanların elemelerde ayrılması açısından :)

yildizimsinsen
04-12-2011, 02:43
Var bence iyi oku http://tournament2012.travian.com/prizes eleme turunda 600 euroluk İpad finalde 800 euroluk ipad var bilmişlik taslamadan önce bence iyice araştırma yapman lazım.

bilmişlik taslamıyorum.. ben alnımın akıyla oynadığım bir turnuvadan geri döndüm,siz daha yeni gidiyorsunuz o kadar.. polemiğe bile girmem bu konuda..

dipnot:eğer ''yanlış koordinatta açılmış'' deyip bahane ederek finallerdeki hesabını 2.saatte silmeye almasaydın sen de turnuva görmüş biri olabilirdin.. Türkiye adına sayende bedavadan kaybedilmiş bir turnuva hesabı konusuna hiç girmiyorum.. bu ukalalıksa sen de yap sen de ukala ol..

kaptan60
04-12-2011, 11:07
Saaat kacta aktıve edılecek??*

DehSet
04-12-2011, 11:17
Saaat kacta aktıve edılecek??*

Yarın sabah 7 de

kaptan60
04-12-2011, 11:40
tesekkurler 4 arkadasla ordayız +- heaven 0 bölgesi 3 galya 1 cermen :) hayırlı olsun tüm heavene


Gecen serverden Kaptan dan seLamlar:

07antlyaspor07
04-12-2011, 18:07
bilmişlik taslamıyorum.. ben alnımın akıyla oynadığım bir turnuvadan geri döndüm,siz daha yeni gidiyorsunuz o kadar.. polemiğe bile girmem bu konuda..

dipnot:eğer ''yanlış koordinatta açılmış'' deyip bahane ederek finallerdeki hesabını 2.saatte silmeye almasaydın sen de turnuva görmüş biri olabilirdin.. Türkiye adına sayende bedavadan kaybedilmiş bir turnuva hesabı konusuna hiç girmiyorum.. bu ukalalıksa sen de yap sen de ukala ol..

:) ayca&antlyspor hesabıyla turnuvadaydım ben kendi nickimle %150 vaha aldım hemde 2inci saatte silmeye falan almadım ukalık konusuna gelince ben yazıma yaptıgın ukalalıktan bahsettim ki yanlışını görüp düzeltmişsin sorun yok :)

yildizimsinsen
04-12-2011, 18:34
:) ayca&antlyspor hesabıyla turnuvadaydım ben kendi nickimle 0 vaha aldım hemde 2inci saatte silmeye falan almadım ukalık konusuna gelince ben yazıma yaptıgın ukalalıktan bahsettim ki yanlışını görüp düzeltmişsin sorun yok :)

oyun başlayınca saat veren sendin.. bu 1.. o saatte açılan hesap yine antalyaspordu,görür görmez hoşgeldin hayırlı olsun mesajını atan bendim.. çünkü olası bir dayanışmada kimseyle ipleri koparmamak için.. zaten oradayken beni bilen bilir,herkesle sürekli mesajlaşmışımdır.. onlarca kez kilit saati verdiğim halde bir tanesini yakalayamayanlar da vardı neyse ama hammadde takasları ile savunma dayanışmamız süperdi.. gelelim esas konuya.. benim mesajıma önce teşekkür ettin,sonrasında da koordinat yanlış çıkmış diye siliyorum diye mesaj yazdın.. sonrasında başka bir biletle köy açtıysan eğer bilemem.. ben bildiklerimi gördüklerimi yazarım sadece.. o köyün ve ona benzer köylerin silinmesinin acısını oyun sonunda çok çektik Türk ekipleri olarak.. turnuvada elimizden geleni yaptık buna rağmen ve artık bir şeyleri yapamayacağımızı bildiğimizden bir daha turnuva düşünmüyoruz.. katılacaklara da bu olaylardan ders alarak başarılar dilerim sadece..

nasuhalgul
04-12-2011, 22:06
edit........

ponchik
05-12-2011, 21:09
Valla abi ben hızlı şekilde ön elemenin bitirilmesinden tarafım hem oyuncular fazla altın harcamamış olur hemde avrupaya güzel bir hazırlık yapma şansımız olur. T4 sürümde şansımızı yüksek görüyorum ben avrupada ön elemede kasma konusuna gelince ben elimden geleni yapıcam oynadıgım her serverda oldugu gibi büyük ihtimalle geciregim en iyi server olacak :)

Dostum ben de ayni seyi dedim zaten asagi yukari simdi oyunun en basinda ferman asilip uretime veren sanat eseri asilip koyu erken kurana avantaj saglamaz demek yannis olur...

Yukarida belirttigim gibi ama ayni zamanda altin alamyan da gumusu altina cevirip 25% uretimlere fln vebildiginden onlari da yukari getiriyor

Yani ilk mesajda dedigim gibi yeni altin gumus olayi dengeliyor birbirini...

Kisadan hisse avantaj saglamasi sizi oyunun en iyi oyuncusu yapmaz ... İs yine oyunu bilmekte....

Road Runner
06-12-2011, 15:47
:) :)

Bozkan Fatih'in oynayacağını söylemiştiniz niki ne acaba?

SwordFish
09-12-2011, 07:38
Birilerinin isimlerini kullanarak şunlar oynayacak bunlar oynayacak şeklinde birşeyler söylemek ne kadar doğru..Fatih (bozkan73) tanıyorsam eğer oynamayacaktır.

Sizler , TÜRK lere yapılan son şerefsizliği ne kadar da çabuk hazmetmiş görünüyorsunuz ? Yoksa adminin söylemeye dilinin varmadığı " Maalesef emeklerinizin üzerine bir bardak soğuk su için.. " kelimesindeki gibi birer bardak suyunuzu içtiniz de o yüzden mi böyle kolay hazmettiniz..

Himalaya
10-12-2011, 15:14
Bende HEAVEN Birliklerindendim +|-, -Üstü Açık Köy- İsmim İsimsiz birliğinden davet yollayabilirmisiniz